You are here

Contract terms

CAPNOVAN WEB-YLLÄPITOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

Sopimusehdot-2005-03-29.pdf

ver. 29.3.2005

1.SOPIMUSOSAPUOLET

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Oy Capnova Ltd. (jäljempänä Capnova) ja web-ylläpitopalvelua käyttävä taho (jäljempänä Asiakas).

Nämä ehdot astuvat voimaan 1.4.2005 ja ovat voimassa toistaiseksi, korvaten aiemmat sopimusehdot.

2.SOPIMUKSEN KOHDE

Sopimuksen kohteena on Capnovan Asiakkaalle tuottama ja tarjoama web-ylläpitopalvelu. Asiakas sitoutuu käyttämään Capnovan palvelua tässä sopimuksessa mainituin ehdoin.

3.CAPNOVAN VASTUUT

Capnova toimittaa asiakkaalle Asiakkaan tilaamat palvelut ja palveluiden käyttämiseen tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat laskun yhteydessä kirjeellä. Capnova luovuttaa palveluiden käyttäjätunnuksia ja salasanoja vain Asiakkaan antamiin yhteystietoihin.

Capnova ei vastaa Asiakkaan web-ylläpitopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Capnova ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta asiakkaaseen tai asiakkaan tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta. Capnova ei vastaa virusten aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista.

Capnova ei vastaa kolmansien osapuolien toiminnasta aiheutuvista häiriöistä tai vahingoista.

Capnova voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Capnova varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä, tiedottaen siitä kuitenkin etukäteen. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista veloitetaan normaali toimenpidemaksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Capnovalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä myös tiedottamatta tästä etukäteen, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturva- tai muista syistä. Tällöin tehdyistä muutoksista pyritään tiedottamaan mahdollisimman nopeasti jälkikäteen.

Capnova varaa oikeuden estää teknisin keinoin sopimuksenvastainen toiminta.

4.ASIAKKAAN VASTUUT

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksien ja salasanojen käytöstä ja niiden avulla tapahtuvasta suorasta ja välillisestä toiminnasta.

Asiakas käyttää tietoverkkoja omalla vastuullaan.

Verkkotunnuksen varaamisen yhteydessä Asiakas sitoutuu noudattamaan verkkotunnuksia myöntävien tahojen sääntöjä ja määräyksiä. Asiakas vastaa viimekädessä itse omasta verkkotunnuksestaan ja sen käytöstä. Asiakkaan ja Capnovan välisen asiakassuhteen päätyttyä Asiakas vastaa verkkotunnuksensa varaamisesta ja uusimisesta itse.

Asiakas vastaa täysin omien palvelujensa tietosisällöstä ja sitoutuu noudattamaan tietosisällön osalta Suomen lakia. Suomen lakien vastaista tietosisältöä ei saa säilyttää tai käyttää Capnova palvelimilla.

Asiakas vastaa siitä, että tietosisältö ei aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen, eikä loukkaa kolmansien osapuolien tekijäinoikeuksia, riko lakia tai viranomaismääräyksiä eikä ole hyvien tapojen vastaista. Capnova varaa oikeuden poistaa tietosisältö, joka rikkoo sopimusehtoja. Asiakas tallentaa palveluun kaiken materiaalin omalla vastuullaan.

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelun levytilaa vain oman yrityksen/yhteisön tai henkilökohtaisen materiaalin säilytykseen Internet-käyttöä (jatkossa "sivusto") varten. Sivutilan jälleenmyynti on kielletty. Tämä ei kuitenkaan koske esimerkiksi bannerimainoksia tai muuta sivujen yhteydessä olevaa mainosmateriaalia. Materiaali ei saa loukata ketään eikä se saa olla Suomen lain tai hyvien tapojen vastaista.

Capnova varaa oikeuden poistaa materiaalia, mikäli se katsoo materiaalin rikkovan näitä ehtoja. Levytilan koko on rajoitettu palvelukuvauksessa. Mikäli levytilan käyttö ylittää määritellyn rajan, varaa Capnova oikeuden estää asiakkaalta levytilan käyttö.

Asiakkaan on korvattava Capnovalle ja kolmansille osapuolille mahdolliset väärinkäytöksistä aiheutuneet tutkinta-, korjaus ja/tai muut kulut. Asiakas vapauttaa palveluntarjoajan sekä sen työntekijät kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet tai toiminta verkossa tai muuten tämän palvelun nojalla mahdollisesti aiheuttavat.

Asiakas vastaa siitä, että hänen toimintansa tietoverkossa noudattaa lakia ja hyviä tapoja. Capnovan tai kolmansien osapuolten palvelimien tai palvelujen luvaton käyttö tai käytön yritys on kielletty. Asiakkaan harjoittama mahdollisten tietoturvareikien etsintä ja väärinkäyttö on ehdottomasti kiellettyä ja johtaa välittömästi sopimuksen irtisanomiseen sekä mahdollisiin korvauksiin.

Asiakas ei saa käyttää palvelua lain tai hyvien tapojen vastaiseen suoramarkkinointiin sähköpostitse eikä mainostaa palveluaan uutisryhmissä, keskustelufoorumeissa tai muissa paikoissa, joissa se on kielletty.

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on ajantasaiset turvakopiot sivustostaan ja sähköposteistaan, sekä muusta palveluun tallennetusta materiaalista. Capnova ei takaa tiedon säilymistä palvelussa.

Mikäli asiakkaan internet-liikenne tai serveriresurssien käyttö olennaisesti poikkeaa tavanomaisesta tai palvelukuvauksen mukaisesta, on Capnovalla oikeus tarkistaa palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.

5.MAKSUT

Asiakassuhde ja web-ylläpitopalveluiden laskutus alkavat tilauksen vastaanottohetkellä. Asiakas maksaa web-ylläpitopalvelumaksun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Capnovan ajantasainen hinnasto sekä sopimusehdot ovat aina nähtävillä Capnovan verkkosivuilla. Asiakas valitsee laskutusjakson tilauksen yhteydessä. Laskutus tapahtuu tilauksen jälkeen etukäteen ennen laskutusjakson alkamista.

Mikäli Asiakas ei maksa laskuaan on Capnovalla oikeus katkaista Asiakkaan palvelu. Mikäli asiakas ei vieläkään maksa laskuaan on Capnovalla oikeus poistaa asiakkaan tiedot web-ylläpidosta ja lopettaa palvelu. Katkaistun palvelun avaamisesta Capnova perii hinnaston mukaisen avausmaksun.

Varattujen verkkotunnuksien oikeudet säilyvät Capnovalla niin kauan kunnes asiakas on maksanut laskunsa kokonaan. Mikäli asiakas ei maksa laskujaan ei Capnovalla ole velvollisuutta uusia asiakkaan verkkotunnuksia.

Asiakkaan tulee maksaa web-ylläpitopalveluista lähetetyt laskut eräpäivänä. Mikäli maksu viivästyy on Capnovalla oikeus periä lainmukaista viivästyskorkoa. Capnova perii jokaisesta lähetetystä maksukehotuksesta 5,00 euroa. Capnova siirtää maksamattomat laskut kolmannen osapuolen perittäväksi.

Capnovalla on oikeus muuttaa palvelun hintaa ja hintarakennetta. Capnovan ajantasainen hinnasto on näkyvillä jatkuvasti osoitteessa www.capnova.com. Hinnanmuutokset astuvat voimaan heti ja uusia hintoja käytetään Asiakkaan seuraavan laskutusjakson laskutuksessa. Asiakkaalle hinnanmuutoksista ilmoitetaan Capnovan web-sivulla ja edellisen laskutusjakson laskun yhteydessä tai erillisellä kirjeellä tai sähköpostilla. Hinnankorotuksen yhteydessä asiakkaalla on mahdollisuus irtisanoa palvelu.

6.VOIMASSAOLO

Sopimuksen alkamispäivä on sama kuin palvelun tilausvahvistuksessa mainittu päivämäärä. Sopimus on voimassa 12 kuukauden jaksoissa. Jos Asiakas ei halua jatkaa sopimusta on hänen irtisanottava sopimus vähintään yksi (1) kuukausi ennen seuraavan 12 kuukauden jakson alkamista. Ellei Asiakas irtisano sopimusta uusiutuu sopimus 12 kuukauden jaksoissa.

Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli ei noudata sopimusta tai sen ehtoja. Capnova voi purkaa sopimuksen etenkin, jos Asiakas on jättänyt laskunsa maksamatta 28 päivää laskun eräpäivästä lukien, Asiakas häiritsee muuta web-ylläpitopalvelua, käyttää tietoverkkoa laittomaan tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan tai palvelun tuottamista ei voida jatkaa muun ulkopuolisen tekijän vuoksi (esimerkiksi viranomaismääräys tai muu force majeure -tilanne). Tällöin Asiakkaalle ei hyvitetä käyttämättä jääneen ajan palvelumaksuja.

Capnovalla on oikeus sulkea tai irtisanoa palvelu, jos Asiakas on haettu selvitystilaan tai konkurssiin ja hänet on todettu maksukyvyttömäksi, asiakkaan ilmoittamat tiedot eivät ole oikeat tai asiakasta ei tavoiteta hänen ilmoittamiensa yhteystietojen perusteella.

7.PALVELUN TEKNISET RAJOITTEET

Asiakkaalla on käytössään Capnovan web-ylläpitopalvelu. Web-ylläpitopalvelun palvelukuvauksessa määritellään Asiakkaan käytössä oleva levytila ja tiedonsiirtokapasiteetti kuukausitasolla. Palvelukuvauksessa määritellyn määrän ylittävästä osasta Capnova laskuttaa voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Capnova toimittaa palvelun tilauksen jälkeen. Palveluun liittyvien osa-alueiden (kuten verkkotunnuksen rekisteröinti tai siirto) toimitus voi viivästyä Capnovasta riippumattomista syistä. Capnova pyrkii tiedottamaan mahdollisuuksien mukaan Asiakkaalle aiheutuvista viivästyksistä.

8.PALVELUN VIRHEET, HAVAITTUJEN VIRHEIDEN KORJAUS SEKÄ MAHDOLLISET HYVITYKSET

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Palvelujen toimintaa valvotaan ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin noudattaen palvelukuvauksessa mahdollisesti määriteltyjä eritysehtoja korjausaikataulusta. Virka-ajan ulkopuolella kiireellisistä korjaustöistä sovitaan erikseen.

Capnova varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Capnova pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Capnova varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut Asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksestä tai palvelun virheellisestä käytöstä.

Capnova ei vastaa kolmansien osapuolien verkoissa tai ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä. Capnova ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai kolmannen osapuolen toimista.

Mahdollisessa virhetilanteessa Asiakkaan on reklamoitava seitsemän (7) päivän kuluessa kirjallisesti. Capnovan korvausvastuu Capnovan toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista rajoittuu korkeintaan Asiakkaan palvelun kahden kuukauden palvelumaksujen suuruiseen rahamäärään. Välillisiä ja varallisuuteen tai kolmansien osapuolten toiminnasta aiheutuneita vahinkoja Capnova ei korvaa.

Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi Capnovan vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta.

9.SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä web-ylläpitosopimusta ilman Capnovan lupaa. Capnovalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.

10.MUUT EHDOT

Sopimus on Capnovan ja Asiakkaan välinen. Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena kaikki sopimukseen, palveluun ja/tai sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat tai muut palveluun kuuluvat tahot noudattavat näitä ehtoja.

11.ERIMIELISYYDET

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Capnovan kotipaikkakunnalla Tampereen käräjäoikeudessa.

12.MUUTOKSET

Capnova pidättää itsellään oikeudet hinnanmuutoksiin ja sopimusehtojen muutoksiin.